Werkwijze

De werkstijl van ABC Bemmel onderscheidt zich op meerdere niveaus. De basis ligt in het ervaringsgericht leren, het normaliseren en versterken van jouw ‘gezonde’ eigenschappen en het creatief kunnen omgaan met middelen. Op deze manier zorgen we dat onze aanpak altijd bij jouw specifieke hulpvraag aansluit. Middels onze creatieve en actieve inzet bieden we inzicht in jouw ondersteuningsvraag. Hierdoor kan er ontwikkeling en gedragsverandering plaatsvinden. Een integratieve aanpak passen we daarom in onze trajecten, diverse methodieken en middelen toe. We dagen je uit om actief aan de slag te gaan.

Zorg in Beweging

Er zijn een aantal inspiratiebronnen die ten grondslag liggen aan de werkwijze binnen ABC Bemmel. Hieronder hebben we ze op een rijtje gezet:

Positieve psychologie

Positieve psychologie is kort gezegd een op wetenschap gebaseerde psychologiestroming die zich focust op al het positieve in je leven. De zogenaamde sterke punten dus. Denk hierbij aan prettige emoties, krachtige competenties, positieve ervaringen en fijne gevoelens die je leven de moeite waard maken. Deze sterke punten bevorderen je welzijn. Ook vergroten ze je jouw belastbaarheid, veerkracht en geluk.

“Alles wat je aandacht geeft groeit…”

Positieve gezondheid

Mensen zijn niet hun aandoening, toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Positieve gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op de belemmeringen van cliënten, maar op de mensen zelf en hun competenties, interesses, veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Normaliseren waar mogelijk, ondersteunen waar nodig.”

Ervaringsleer

Ervaringsgericht leren wordt gebruikt om gedrag te begeleiden en ontwikkelingsprocessen bij individuen en groepen in gang te zetten. Met deze methodiek faciliteren we processen waarbij cliënten geprikkeld worden om buiten hun comfortzone te komen. Op basis van deze directe ervaringen reflecteren we op hun eigen gedrag. Hierdoor wordt er een leermoment gecreëerd welke kan worden omgezet naar een verantwoordelijke en duurzame gedragsverandering.

“Tell me and I will forget, teach me and I will know, involve me and I will understand.”

Systeemgericht werken

Bij systemisch werken gaan we uit van onze (onbewuste) overtuigingen, patronen en gedragingen. Hun oorsprong vinden we in de systemen waarin we zijn opgegroeid. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in je plek in het systeem en om dit systeem actief te betrekken in jouw proces. Op deze manier kan de dynamiek binnen het systeem veranderen en wordt er draagkracht gecreëerd voor jouw nieuwe situatie.

The leader in me

The leader in me is een procesaanpak gebaseerd op de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Dit is een aanpak die jongeren en ouders betrekken bij het ontwikkelen van de vaardigheden die kinderen in de eenentwintigste eeuw nodig hebben. De maatschappij vraagt van onze kinderen onder meer dat ze een eigen verantwoordelijkheid hebben, probleemoplossend kunnen denken en goed kunnen samenwerken. De 7 gewoonten richten zich op (persoonlijk) leiderschap bij onze cliënten.

 

En verder…

Buiten de genoemde methodieken of visies, passen we in onze trajecten tevens senso integratieve, oplossingsgerichte, creatieve, psychomotorische en cognitieve gedragsinterventies toe.

Circle of Synergy

“We hanteren een practice based methode, die gebaseerd is op kennis en ervaring en op eigen werkvloer is ontwikkeld”.

Een simpele maar effectieve methode die wij bij ABC Bemmel hanteren is de ‘Circle of Synergy’. Deze methode werkt vanuit een balans tussen de volgende drie kernwaarden: waardering – vertrouwen – verantwoordelijkheid. Wanneer er balans is tussen deze kernwaarden, is er veiligheid. Hierdoor ontstaat ruimte voor zelfreflectie en ontwikkeling. Deze methode kan toegepast worden op individueel niveau bij kinderen, jongeren en volwassenen. De drie kernwaarden die hierbij passen zijn:

zelfwaardering – zelfvertrouwen – (proportionele) verantwoordelijkheid. Binnen systemen en gezinnen wordt onderzocht waar de disbalans zit in de communicatie. Deze wordt vanuit de verschillende betrokken invalshoeken en aan de hand van de kernwaarden benaderd.

Bewegen voor je brein

Bewegen voor je brein is geen methodiek, maar een hele portal voor actuele en betrouwbare kennis. De portal geeft inzichten over de toepassing en effecten van bewegen op ons brein, onze cognitieve capaciteiten en psychische gezondheid. Er is inmiddels heel veel nationale en internationale content beschikbaar. Dit varieert tussen ‘infotainment’ en hooggekwalificeerde wetenschappelijk onderzoek over de effecten van bewegen en sporten op cognitieve vermogens tot psychische gezondheid en sociaal functioneren.

We nodigen je uit om een kijkje te nemen op: www.bewegenvoorjebrein.nl Daarom:

“Actief aan de slag!”

Kwaliteit

Ons kwaliteitssysteem is constant in ontwikkeling en gericht op het continu verbeteren van de zorg. Ook volgen we de laatste ontwikkelingen en innovaties in de zorg. De werkwijzen en procedures m.b.t. de zorg en voorzieningen zijn alleen telkens aan verandering onderhevig. Daarom vullen we onze kennis aan met de nodige bijscholing via opleidingen, trainingen, deskundigheidsbevordering en super-/intervisie momenten. Al onze begeleiders zijn vanzelfsprekend geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Belangrijk voor ons is transparantie en goede communicatie. Dit waarborgen we door het afnemen van audits en het regelmatig delen van onze kennis en visie tijdens de Dreammap sessies. Je kunt er dus van op aan dat we ons vak zeer serieus nemen en onze kennis en vaardigheden up-to-date houden!

Tot slot zijn we als organisatie aangesloten bij een aantal professionele netwerk initiatieven die groene en actieve zorg, kennisdeling en innovatie als belangrijke ankerpunten hebben:

Partners

Innovatie & Connectie

Vanaf de start heeft ABC Bemmel zich ingezet voor innovatie en vernieuwing in de zorg.

Alles over Innovatie & Connectie

We doen dit al in onze trajecten, maar zoeken hiervoor ook de samenwerking met bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, huisartsen, sportscholen, paramedici, hogescholen, universiteiten en ICT.
Graag nemen we jullie mee met waar we mee bezig zijn en op welke wijze dit is gewaardeerd.

De connectie met de verschillende partijen maken dat we vanuit een breed professioneel perspectief kunnen kijken naar ondersteuningsvragen en hierbij de expertise kunnen inschakelen die nodig is.
Deze connectie is gelijk aan de verbinding die we aangaan met cliënten en waar vanuit we werken.

In die verbinding werken we integraal vanuit verschillende methodieken, maar passen we naast groen en actief aan de slag, ook technologie toe om het verschil te kunnen maken.

Zo werken we al geruime tijd met Virtual Reality en hebben we een eigen VR omgeving ontwikkeld. Er liggen al plannen klaar voor psycho-educatie middels VR, maar de middelen zijn hiervoor nog niet beschikbaar. Verder werken we aan een app die de toegankelijkheid tot hulp en de nazorg moet ondersteunen. We gaan ook, ism de gemeente, starten met een pilot rondom nazorg, zodat cliënten gevolgd worden en er minder kans is op terugval. Daarnaast testen we een robotje en zijn we actief in het ontwikkelen van educatieve tools en games. Afgelopen Zorg en ICT beurs hebben weer mooie contacten en inspiratie opgeleverd, dus hieruit zal vast ook nog een mooi project voortkomen.

Tot slot, ook leuk om te noemen, zijn we bezig met het ontwikkelen van animaties voor psycho-educatie rondom de werking van het brein. Hierover lees je binnenkort meer.

Afgelopen jaren hebben we tweemaal een innovatieve subsidie mogen ontvangen om aan vernieuwing in de zorg te kunnen werken. We hebben de nominatie voor meest maatschappelijk betrokken ondernemer gekregen en bovendien de Zorgprijs voor toekomstbestendige zorg in ontvangst mogen nemen uit handen van (destijds) minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker.

Strong Viking

Bekijk hier onze video.